نسیم عشق

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت ... باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود
» ۱۳٩٤/٦/٧ :: ۱۳٩٤/٦/٧
» ۱۳٩٤/٤/٢٠ :: ۱۳٩٤/٤/٢٠
» امن ... :: ۱۳٩٤/۳/٢٦
» ۱۳٩٤/۱/۳۱ :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٦ :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٦
» ۱۳٩۳/۱٢/٤ :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
» ۱۳٩۳/۱۱/٢٧ :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
» ۱۳٩۳/۱۱/٢٠ :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
» ۱۳٩۳/۱۱/۸ :: ۱۳٩۳/۱۱/۸
» مست ٍ نرگس ... :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٢
» کوهستان نرگسی ... :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» نارسیس ... :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» عطر ن ر گ س ... :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
» ۱۳٩۳/٩/۱٠ :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» ع ش ق ... :: ۱۳٩۳/۸/۱٩
» پرواز ... :: ۱۳٩۳/٧/٢۸
» پاییز مهرانگیز ... :: ۱۳٩۳/٧/۱
» شب نشینی ... :: ۱۳٩۳/٦/۸
» ... :: ۱۳٩۳/٥/۱٢
» آیینه ... :: ۱۳٩۳/٤/٢
» فرصت های ناب ... :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» سکوت ... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» چای با طعم خدا ... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» اجابت ... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» دخیل ... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» جا مانده ... :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» معجزه ی عشق ... :: ۱۳٩٢/٩/٥
» کربلا ... :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» دعوتی دوباره ... :: ۱۳٩٢/۸/٧
» دعوتی متفاوت ... :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» خیالی نیست ... :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» کبوترانه ... :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» غیر قابل درمان ... :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» پیشکش ... :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» آرزو ... :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» آمده ام که سر نهم ... :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» دغدغه ... فراغت ... :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» روزگار کودکی ... یادش بخیر ... :: ۱۳٩٢/٢/٩
» چاره ی دلتنگی ... :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» تمرین سال 92 ... :: ۱۳٩٢/۱/٧
» دلتنگ ... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» بارون ... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» پیامک دلی ... :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» اعلام وصول ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» حکم آنچه تو فرمایی ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» به سپیدی برف ... :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» شرح پریشانی ... :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» لبیک ... :: ۱۳٩۱/٩/٧
» نسیم رحمت ... :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» قافله ی عُمر ... :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» روزگار ِ عجیب ... :: ۱۳٩۱/۸/۱
» برای ... :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» رهایی ... :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» پاییزان ... :: ۱۳٩۱/٧/٢
» تناقض ... :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» آغوش تو ... :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
» لعل دل ... :: ۱۳٩۱/٦/٦
» غریق ... :: ۱۳٩۱/٦/۱
» من معتکف کوی توام ... تا تو بجویم ... باز ... :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» نسیان ... :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» خدا ... :: ۱۳٩۱/٥/۸
» هو ... :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» من معتکف کوی توام ... تا تو بجویم ... :: ۱۳٩۱/۳/٦
» و لم یکن له کفوا احد ... :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» ... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» ساغری دگر ... :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» عاشق ِ محض ... :: ۱۳٩٠/٩/٥
» یادت، مرا فراموش ... :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» دل و مهر ... :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» پاییز و مهر ... :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» دلتنگ ... :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» نیرنگ ... :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» سرگشتگی ... :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» بازهم برای تو ... :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» برای تو ... :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» مرهم ... :: ۱۳٩٠/٥/٩
» دیدن یار ... :: ۱۳٩٠/٥/۸
» قمار زندگی ... :: ۱۳٩٠/٥/٥
» خسته ی روزگار ... :: ۱۳٩٠/٥/٤
» خسته ی یادگارها ... :: ۱۳٩٠/٥/۳
» خسته ی دیار ... :: ۱۳٩٠/٥/٢
» رفتن ... :: ۱۳٩٠/٥/۱
» استعفا نامه ... :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» شراب تلخ ... :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» خاطر نشان 2 ... :: ۱۳٩٠/٤/٢٧
» نگاه ٍ در هم ... :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» با توام ... :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» این به اون در ... :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» خاطر نشان 1 ... :: ۱۳٩٠/٤/۱۱
» شوق ... :: ۱۳٩٠/۳/٢٢
» مزاحم تلفنی ... :: ۱۳٩٠/٢/٢٤
» قصه ی دنیا ... :: ۱۳٩٠/٢/٤
» می دانم ... :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» کوچه های بی قرار ... :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» قصه ی دل ... :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» دو راهی ... :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
» تو نیامدی ... :: ۱۳٩٠/۱/٦
» التماس ... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» بیا و خدایی کن ... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» می دانم که نمی خوانی ... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» اعتراض :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» بخت :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» افسوس :: ۱۳۸٩/۱٢/٤
» راه پس و پیش ... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» ذکر عاشقی :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» افسوس ... :: ۱۳۸٩/۸/۱٧
» برای او ... :: ۱۳۸٩/۸/٢
» بی قرار :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
» درد دل :: ۱۳۸٩/٦/۳۱
» عجب صبری خدا دارد ...... :: ۱۳۸٩/٦/٢٧
» زشت و زیبا :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» تلنگر قدر :: ۱۳۸٩/٦/٦
» نجوا :: ۱۳۸٩/٥/٢٦
» دست های خالی :: ۱۳۸٩/٥/۱٢
» باران :: ۱۳۸٩/٥/٦
» مهربانی :: ۱۳۸٩/٤/٢٩
» محرمانه برای خدا :: ۱۳۸٩/٤/۱۳
» پیام تبریک :: ۱۳۸٩/٤/۱
» حال غریب :: ۱۳۸٩/۳/۱٦
» بنده ی شرمنده :: ۱۳۸٩/٢/٢٩
» کوچه های بی قرار :: ۱۳۸٩/٢/٢٠
» خیلی دور خیلی نزدیک :: ۱۳۸٩/٢/۸
» جایی میان ابرها :: ۱۳۸٩/۱/۳٠
» شهر فرنگ :: ۱۳۸٩/۱/۱٧
» روزهای کهنه بی حضور یار :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» امان از بی وفایی :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» به عشق ارباب بی کفن :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
» تو را من چشم در راهم :: ۱۳۸۸/۸/۱۳
» میهمان خصوصی :: ۱۳۸۸/۸/٤
» عشق حقیقی :: ۱۳۸۸/٧/۱۸
» شهدا شرمنده ایم :: ۱۳۸۸/٦/۳۱
» عید بندگی :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» ببین / نبین :: ۱۳۸۸/٦/٢٥
» قدر شب های قدر :: ۱۳۸۸/٦/۱٧
» وقت اضافه با خدا :: ۱۳۸۸/٦/۱۱
» مناجات نامه :: ۱۳۸۸/٦/٤
» ماه میهمانی خدا :: ۱۳۸۸/٦/۱
» هفت پند مولانا :: ۱۳۸۸/٥/٢٥
» فقط به عشق مولا :: ۱۳۸۸/٥/۱٢
» آینه ی عشق :: ۱۳۸۸/٥/۱۱
» مقدمتان گلباران :: ۱۳۸۸/٥/٤
» فرازهایی از مناجات شعبانیه :: ۱۳۸۸/٥/۳
» 40 گناه زبان :: ۱۳۸۸/٤/٢۳
» آسمان :: ۱۳۸۸/٤/٢٠
» یا علی و یا علی و یاعلی :: ۱۳۸۸/٤/۱۳
» یادمان باشد :: ۱۳۸۸/٤/٩
» میلاد کوثر :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» انسان آزاده :: ۱۳۸۸/۳/۱٦
» یاد یار :: ۱۳۸۸/۳/۱۳
» پرواز :: ۱۳۸۸/۳/۱٠
» حضرت زهرا (س) از دیدگاه حضرت ولیعصر (عج) :: ۱۳۸۸/۳/٦
» حضرت فاطمه (س) از نگاه امامان معصوم (ع) :: ۱۳۸۸/۳/٤
» فتح خرمشهر :: ۱۳۸۸/۳/۳
» حضرت فاطمه (س) در نگاه امام محمد باقر (ع) :: ۱۳۸۸/۳/٢
» حضرت فاطمه (س) از نگاه امام سجاد (ع) :: ۱۳۸۸/٢/٢٩
» تسلیت رحلت ایت الله بهجت :: ۱۳۸۸/٢/٢۸
» مقام والای حضرت فاطمه زهرا (س) - سیده نساالعالمین :: ۱۳۸۸/٢/٢۸
» بهشت :: ۱۳۸۸/٢/٢٧
» نوروز 1388 مبارک :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» به خاطر داشته باشیم :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
» تسلیت :: ۱۳۸٧/۱٢/٥