نسیم عشق

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت ... باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود

 

                                

حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند:

بهترین اعمال نزد خداوند حفظ زبان است. بیشترین گناهان فرزند آدم از زبان است. هر که مردم از زبان او بترسند از اهل جهنم است.

چهل گناه زبان:

١. دروغ گفتن ٢. وعده ی دروغ ٣. قسم دروغ ۴. شهادت ناحق ۵. خبری را ندانسته گفتن  ۶. تحریف مسایل دینی ٧. حکم ناحق ٨. لعنت کردن مردم ٩. طعنه زدن ١٠. عیبجویی از دیگران ١١. دل شکستن ١٢. سرزنش بیجا ١٣. امر به منکر ١۴. نهی از معروف ١۵. رنجاندن مومن ١۶. بدخلقی ١٧. تصدیق کفر و شرک ١٨. غیبت کردن ١٩. مسخره کردن ٢٠. شایعه پراکنی ٢١. به نام بد صدا زدن ٢٢. تملق و چاپلوسی ٢٣. با مکر و حیله سخن گفتن ٢۴. مزاح زیاد ٢۵. تهمت زدن ٢۶. زخم زبان زدن ٢٧. آبروریزی ٢٨. تقلید صدای کسی را کردن ٢٩. کبر در گفتار ٣٠. بدعت در دین ٣١. اظهار حسد و بخل ٣٢. بدزبانی در معاشرت ٣٣. خشونت در گفتار ٣۴. فحش و ناسزا گفتن ٣۵. سخن چینی کردن ٣۶. ناامید کردن ٣٧. شوخی با نامحرم ٣٨. ریا در گفتار ٣٩. فاش کردن اسرار مردم ۴٠. فریاد زدن بیجا

 

 

+نوشته شده در ۱۳۸۸/٤/٢۳ساعت٢:۱۱ ‎ب.ظتوسط ناشناس | نظرات ()