گر به مسجد روم ابروی "تو" محراب منست ...
ور به آتشکده زلف "تو"  چلیپا دارم ...

با "تو"ام یک نفس از هشت بهشت اولیتر ...
من که امروز چنینم غم فردا دارم ...

نرگس خویشتنم خوان که به معنی ز "تو"ام ...
که به صورت نسب از آدم و حوا دارم ...

/ 0 نظر / 34 بازدید