لعل دل ...

گویند سنگ لعل شود در مقام  ِ صبر ...

آری شود ولیک به خون  ِ جگر شود ...

 

د.ن 1: خوشا نماز و نیاز کسی که از سر  ِ درد ... به آب ِ دیده و خون ِ جگر طهارت کرد ...

د.ن 2: دل خوشم که مخاطب و خواننده پر و پا قرص و همیشگی ام هستی "تو"  ... بی دعوت ...

د.ن 3: من می مانم و "تو" ... "تو" می مانی و من ...

/ 4 نظر / 13 بازدید
هفت وادی

بسم الله .. گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم .. .. التماس دعا و گریه ..

ensi

در آغوشش میکشی و محکم میفشاری اش به خودت.....زل میزنی!!! و به چشمهایش خیره میشوی...به نگاهش ... آرام میگویی:با من بازی نکن.... و او ....... و او درست همین کار را میکند!...!!!!

صراط

أللّهم إني أسئلك صبر الشاكرين لك، و عمل الخائفين منك ... من از تو صبر و تحمل و حلمی می خوام که شاکرانه باشه نه از روی کلفت و مشقت و رنج که اون صبر شکری بر داده ی تو باشه ... چه نعمت باشه چه مصیبت !!! و عملی که از روی درک عظمت تو باشه ... اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابی ... هم سپاس و تشکر دارم از تو برای مصایبی که به من می رسه و هم نه تنها صابر که شاکرم بر همه ی مصایبت که مصیبت اگر از سوی تو باشه مصایب شیرینه !!!

عاشق کوهستان

سلام دوست عزیز[گل] به به .... لعل دل[دست][قلب] زیباست و جذاب ... ممنون هر 3 دلنوشتتون هم دوست داشتنی است گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولیک به خون جگر شود ... از نظر انسیه خانم و جوابتون به ایشون هم خوشم اومد