نارسیس ...

فصل نرگس از راه رسیده است ...

زیبا و روح نواز ...

عطر نرگس انتخاب می کنی ...

به او گل نرگس هدیه می کنی ...

نرگس زینت بخش زندگی تان می شود ...

گویی نرگس در وجودت جاری باشد ... 

آمیخته با روح و دل و جانت ...

...

د.ن: "تو" می مانی ...

/ 2 نظر / 18 بازدید
باغبان

گل نرگس یادآوری گل نرگس است بوی ماندن بوی ابدیت بوی بارانی روزهای تنهایی و یک دنیا مستی از زایش عشق بوی نرگس....