دریچه نور ...

من آوازم که میروم به سینه ی قبیله ای ...
نه، به پرواز چشم من نمانده خواب پیله ای ...

 سبز دریچه شو بکن زیان زرد پرده را ...
به شعر شاخه می رسد خیال خام ریشه ها ...

"من" و "تو" وارث خورشید و ماهیم ...
"من" و "تو" نغمه ای بی اشتباهیم ...
تا زمینی می چرخد تا هوا هواست ...
"من" و "تو" در جنونی سر به راهیم ...

/ 0 نظر / 29 بازدید